czwartek, 26 lutego 2015

Mafia 2.0


Mafia 2.0

Ekonomia i gospodarka, Seria Instytutu Zarządzania Wartością SGH

Wojciech Kurowski
Autor przedstawia proces i proceder kreowania wartości w wyniku cyfrowej komercjalizacji działalności przestępczej. Sprawcy takich czynów najczęściej wykorzystują do działań przestępczych legalne podmioty gospodarcze. Odbywa się to pod pozorem legalnej działalności gospodarczej, np. normalnych operacji bankowych, gospodarczych, czy handlowych.

Dr Wojciech Kurowski poszukuje odpowiedzi na fascynujące pytanie: czy nowe modele przestępczego biznesu są powieleniem istniejących modeli biznesowych występujących w legalnej działalności gospodarczej, czy też są one koncepcją oryginalną (organizacje przestępcze to prekursorzy, imitatorzy czy dinozaury wśród przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce opartej na wiedzy i korzystającej z sieci internetowych w skali globalnej)?
Autor twierdzi i dowodzi w książce, że technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) spowodowały zasadnicze zmiany w tworzeniu wartości przez grupy przestępcze.
Książka przedstawia mechanizmy przejmowania wartości przez organizacje przestępcze dzięki wykorzystaniu algorytmów informatycznych w warunkach gospodarki cyfrowej.
Książka jest błyskotliwa intelektualnie. Świetnie ukazuje wpływ gospodarki cyfrowej i sieciowej na procesy transformacji współczesnej przestępczości zorganizowanej w obszarze przechwytywania wartości ekonomicznej. Jest interdyscyplinarna i pionierska. Autor umiejętnie połączył w niej punkty widzenia różnych dziedzin nauki: prawa, ekonomii, zarządzania i finansów oraz informatyki. Książka pozwala lepiej zrozumieć coraz bardziej złożony świat biznesu w trzecim tysiącleciu.
prof. dr hab. Andrzej Herman,
dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
 Obok niekwestionowanych walorów naukowych z obszaru wiedzy ekonomicznej publikacja stanowi istotny wkład do współczesnej kryminalistyki. Pozwala bowiem lepiej zrozumieć mechanizmy przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne i komunikacyjne. Praca ma zatem charakter interdyscyplinarny. Na uznanie zasługuje również fakt, że jest to praca pionierska, nie tylko w polskiej literaturze przedmiotu. Recenzentowi nie są znane inne monografie dotyczące kreowania wartości przez instytucje przestępcze. 
z recenzji dra hab., prof. UG Leszka Pawłowicza
kierownika Katedry Bankowości, Uniwersytet Gdański
Ta książka zasługuje na szczególną uwagę z dwóch względów. Po pierwsze, stanowi ona doskonały przykład pracy interdyscyplinarnej, ukazującej wpływ gospodarki cyfrowej, związanej z rozwojem nowych technologii i powszechnością ich użycia, na zjawisko przestępczości zorganizowanej w kontekście kreowania wartości. Po drugie, Autorowi udało się znakomicie połączyć i zgłębić naukowe i praktyczne aspekty szeroko rozumianej problematyki przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza wyeksponować mechanizmy współczesnej przestępczości zorganizowanej w warunkach gospodarki cyfrowej. Przybliżenie nowej jakości przestępczego zorganizowania wykorzystującego uwarunkowania tej gospodarki zapewne zainteresuje szeroki krąg odbiorców.
Wśród nich nie powinno w szczególności zabraknąć zarówno finansistów – w tym osób odpowiedzialnych za ochronę prawną rynków finansowych – jak i funkcjonariuszy organów ścigania oraz służb zajmujących się profesjonalnie zwalczaniem wyższych form przestępczości. Autora trzeba też pochwalić za konsekwencję w odkrywaniu nowych, ważnych obszarów związanych z przedmiotową problematyką w ramach szerokiego i trudnego do naukowej penetracji spektrum nauk kryminologicznych, ekonomii i informatyki.
prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski,
kierownik Katedry Prawa Karnego i Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii, Wydziału Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku